Videos

Techniques demonstrated in this video include:

 • shomen uchi ikkyo
 • yokomen uchi kote gaeshi
 • shomen uchi yonkyo
 • yokomen uchi kaiten
 • tsuki nikyo
 • tsuki gokyo
 • tsuki kote gaeshi
 • yokomen uchi kote gaeshi
 • shomen uchi kote gaeshi
 • ushiro waza kote gaeshi
 • ushiro waza nikyo
 • ushiro waza kokyu nage
 • ushiro waza kote gaeshi
 • ushiro waza jiyu waza
 • ushiro waza sankyo
 • kata dori kokyu nage
 • kata dori ikkyo
 • kata dori nikyo
 • kokyu nage
 • jo ikkyo
 • jo kokyu nage
 • bokken shomen uchi tenchi nage
 • bokken shomen uchi kokyu nage
 • bokken shomen uchi ikkyo
 • bokken yokomen uchi shiho nage
 • bokken yokomen uchi kote gaeshi
 • bokken tsuki tenchi nage
 • bokken tsuki ikkyo